Општа статистика - RobertiDearm

Вкупно време поминато на форумот:
0 минути.
Вкупно пораки:
532 пораки
Вкупно започнати Теми:
531 теми
Број на направените гласања:
0 гласања
Број на гласања:
0 гласови

Праќање пораки во зависност од времето

Нема пораки за бараните статистики!

Најпопуларен форум према бројот на пораки

531 пораки од вкупмо 532 пораки на членот (99.81%)
531
Obaveštenja
1 пораки од вкупмо 532 пораки на членот (0.19%)
1

Најпопуларен форум према активност

531 пораки од вкупно 587239 пораки на форумот (0.09%)
0.09%
Obaveštenja
1 пораки од вкупно 71143 пораки на форумот (0.00%)
0.00%