Општа статистика - Kevenhemy

Вкупно време поминато на форумот:
6 минути.
Вкупно пораки:
9081 пораки
Вкупно започнати Теми:
8909 теми
Број на направените гласања:
0 гласања
Број на гласања:
0 гласови

Праќање пораки во зависност од времето

Нема пораки за бараните статистики!

Најпопуларен форум према бројот на пораки

9057 пораки од вкупмо 9081 пораки на членот (99.74%)
9057
Obaveštenja
23 пораки од вкупмо 9081 пораки на членот (0.25%)
23
Informacije
1 пораки од вкупмо 9081 пораки на членот (0.01%)
1

Најпопуларен форум према активност

9057 пораки од вкупно 519733 пораки на форумот (1.74%)
1.74%
Obaveštenja
23 пораки од вкупно 60554 пораки на форумот (0.04%)
0.04%
Informacije
1 пораки од вкупно 13362 пораки на форумот (0.01%)
0.01%